کارت خرید

یافتن محصولها و سرویس ها


سرویس ویژه

فضا : دلخواه
پهنای باند : نامحدود
نام اختصاصی
ارائه FTP جهت مدیریت فایل ها150,000تومان ماهانه

سرویس ویژه - 1 ترابایت

فضا : ۱ ترابایت
پهنای باند : نامحدود
نام اختصاصی
ارائه FTP جهت مدیریت فایل ها150,000تومان ماهانه

سرویس ویژه - 5 ترابایت

فضا : ۵ ترابایت
پهنای باند : نامحدود
نام اختصاصی
ارائه FTP جهت مدیریت فایل ها650,000تومان ماهانه

سرویس ویژه - 10 ترابایت

فضا : ۱۰ ترابایت
پهنای باند : نامحدود
نام اختصاصی
ارائه FTP جهت مدیریت فایل ها1,200,000تومان ماهانه

سرویس ویژه - 15 ترابایت

فضا : ۱۵ ترابایت
پهنای باند : نامحدود
نام اختصاصی
ارائه FTP جهت مدیریت فایل ها1,500,000تومان ماهانه